Делатност

JKP Naplata prevozne usluge Beograd

ЈКП Наплата превозне услуге обавља следеће:

За реализацију оваквих планова Предузеће ће формирати тимове који ће спроводити постављене циљеве дефинисане општим актом.

Лице одређено за заштиту података о личности:
Лазар Ђоковић