Вести

ИЗДАВАЊЕ ПРЕДРАЧУНА – ОБАВЕШТЕЊЕ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Поштовани корисници, због велике количине е-маил порука које нису достављене у траженом формату са вашим регистарским подацима, нисмо у могућности да издамо на време ваше предрачуне као ни да обрадимо све ваше захтеве.

У циљу израде предрачуна, неопходно је да:

 

Молимо вас да нам искључиво у једној е-маил поруци доставите:

1.Тачне податке о вашој фирми:

– Порески Идентификациони Број (ПИБ):
– Матични број предузећа:
– Назив предузећа:
– Адреса предузећа:
– Град:
– Поштански број:
– Контакт особа:
– Телефон:
– Емаил:

2. Први документ, искључиво један EXCEL фајл са свим запосленима(обавезно назив фајла да буде САМО матични број ваше фирме без било каквих других слова или бројева). Primer fajla 21860638.xls
НАПОМЕНА: Уколико сте у могућности, молимо вас да поново преузмете овај фајл са следеће линка: https://bgnaplata.rs/registracija-pravnih-lica/ , фајл који се налази испод текста (Преузмите табелу за пријаву запослених, стрелица на доле)

3. Други документ, искључиво један EXCEL фајл за предрачун(обавезно назив фајла да буде САМО матични број ваше фирме + средња црта + месец за који купујете месечне карте, без било каквих других слова и бројева). Пример фајла21860638-JUN.xls
НАПОМЕНА: Уколико сте у могућности, молимо вас да поново преузмете овај фајл са следеће линка: https://bgnaplata.rs/registracija-pravnih-lica/ , фајл који се налази испод текста (Захтев и обрада личних података запосленог, стрелица на доле)

4. Трећи део неопоходне документације, скениране Захтевеза издавање возних исрава и возних карата и пристанак за обрадуличних податакавашихзапослених можете послати путем емаил-а или лично доставити на нашу адресу.

Оригинале документације потребно је у наредном периоду доставити на нашу адресу, лично или путем препоручене пошиљке.

а. Сви фајлови морају бити у PDF формату. Један запослени у једном фајлу. Назив фајла мора бити ЈМБГ запосленог на кога се захтев односи.

Величина свих фајлова у е-маилу несме прећи 10MB јер у супртоном неће бити испоручен на нашу адресу. Уколико ваши скенирани документи прелазе 10MB, можете исте доставити путем е-маила у ZIP формату.

б. Уколико нисте тренутно у могућности да доставите један фајл – један запослени, онда у једном фајлу можете доставити збирно скениране све запослене уз напомену да ће у наредном периоду бити потребно да све запослене доставите електронски или лично у формату један запослени – један фајл.

Уколико нам у једном е-маилу доставите ипсправно попуњене податке и табеле дефинисане тачкама 1.-3., предрачун ћете добити у најкраћем року.

I ЗА ФИРМЕ КОЈЕ НИСУ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ И ИМАЈУ ИСПОД 100 ЗАПОСЛЕНИХ

Горе наведене податке доставите на емаил адресу malikorisnici@bgnaplata.rs

II ЗА ФИРМЕ КОЈЕ НИСУ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ И ИМАЈУ 100 И ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Горе наведене податке доставите на емаил адресу velikikorisnici@bgnaplata.rs

III ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Уколико је потребно да се предрачуни издају за сваки огранак или службу и засебно групишу запослени, неопходно је да горе наведену документацију у потпуности формиратi за сваку службу или огранак који желите да одвојите по ЈБЈКС броју.

Пример:

Градска Општина Сурчин која има 4 одвојених служби у оквиру истог матичног броја и пиб-а.

ПИБ: 103583030
МАТИЧНИ: 17587714

Називи Служби:
Градска општина Сурчин – председник , ЈБЈКС – 80038
Градска општина Сурчин – скупштина , ЈБЈКС – 92239
Градска општина Сурчин – веће , ЈБЈКС – 92240
Градска општина Сурчин – управа , ЈБЈКС – 71234

Емаил који ова општина треба да пошаље мора садржати укупно 8 фајлa и то:

За увоз запослених (име, презиме, матични, број телефона(sad)

Назив фајла 1 би требао да буде: 17587714-80038-председник.xls, на списку требају да буду само запослени службе „председник“.
Назив фајла 2 би требао да буде: 17587714-92239-скупштина .xls, на списку требају да буду само запослени службе „скупштина „.
Назив фајла 3 би требао да буде: 17587714-92240-веће .xls, на списку требају да буду само запослени службе „веће“.
Назив фајла 4 би требао да буде: 17587714-71234-управа.xls, на списку требају да буду само запослени службе „управа“.


Након одрађених спискова запослених, што се ради само првог месеца, потребно је формирати још 4 фајла за продају права на вожњу у месецу ЈУНУ:

За овај увоз потребно је унети (ЈБМП, Врсту продаје и Адекватну зону)
Назив фајла 1 би требао да буде: 17587714-ЈУН-80038-председник.xls, на списку требају да буду само запослени службе „председник“.
Назив фајла 2 би требао да буде: 17587714-ЈУН-92239-скупштина .xls, на списку требају да буду само запослени службе „скупштина „.
Назив фајла 3 би требао да буде: 17587714-ЈУН-92240-веће .xls, на списку требају да буду само запослени службе „веће“.
Назив фајла 4 би требао да буде: 17587714-ЈУН-71234-управа.xls, на списку требају да буду само запослени службе „управа“.

Сваки буджетски корисник треба да формира засебно своје документе наспрам броју служби и раличитих ЈБЈКС бројева.

НАПОМЕНА: Бројеви телефона МОРАЈУ бити у формату +3816382ХХХХХХХ без косих црта, косих заграда и других карактера.

Горе наведене податке доставите на емаил адресу budzetskikorisnici@bgnaplata.rs

budzetskikorisnici@bgnaplata.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email